Slobodan Tomić novi je komunalni redar u općini Dugi Rat

Završen je javni natječaj za komunalnog redara u općini Dugi Rat. Nakon niza selekcijskih filtara napokon imamo komunalnog redara - Slobodana Tomića - koju ovu javnu dužnost počinje obavljati 1.travnja 2015. Kako ovo nije vijest iz kategorije "Aprililili", u nastavku donosimo izvatke iz "Odluke o komunalnom redu" općine Dugi Rat koje se odnose na dužnosti i obveze komunalnog redara, te pozivamo i sve zainteresirane sumještane da se s njima upoznaju. Dosadašnji komunalni redar u našoj općini, Pavao Tomić, uz mentoriranje novog kolege moći će se odsad više posvetiti svojoj novoj dužnosti voditelja Vlastitog pogona naše općine. Komunalnog redara Slobodana Tomića uskoro ćemo opširnije predstaviti na ovim stranicama. Zasad spomenimo samo generalije: Slobodan Tomić bivši je radnik danas ugasle tvornice Dalmacija-Iskra, gdje je proveo najveći dio svog radnog vijeka. Tomić je istaknuti sportski djelatnik, supokretač (suobnovitelj) vaterpolo kluba KORENAT Dugi Rat, aktivni sudionik društvenog života Dugog Rata i općine, aktivni član nekoliko udruga civilnog društva, te ništa manje značajno i vrijedan turistički djelatnik. Ne zaboravimo još da je bio i nezavisni općinski vijećnik u jednoj od prošlih općinskih garnitura. Tomić je i hrvatski branitelj.  Poželimo mu sve najbolje u radu uz stari rudarski pozdrav - Sretno! ...

IZVATCI IZ SLUŽBENOG GLASILA OPĆINE DUGI RAT

Odluka o komunalnom redu

Priredio: Mladen Banović


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U cilju uređivanja naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, skupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta na području općine Dugi Rat, ovom se Odlukom
propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje.

Članak 2.

Pojedini p ojmovi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:

1. javne površine su površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuje se:
komunalni redar- javnoprometne površine (javne ceste i zaštitni pojas uz njih, nerazvrstane ceste, trgovi mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, tuneli, parkirališta, taksi stajališta, pločnici, nogostupi, pješačke i biciklističke staze, stajališta javnog prometa i slične površine),
- javne zelene površine (parkovi, park šume, dječja igrališta, travnja
ci, staze, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta, nogostupi i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina, posude za cvijeće i slične površine),
- javne plaže (dio pomorskog dobra na kojem Općina temeljem posebnih propisa vrši određene ovlasti),
- ostale površine uz objekte što su namijenjeni za javne priredbe, tržnice na malo, ribarnice, otvorena sajmišta, autobusni kolodvori i slični prostori

2. pokretna naprava je štand, odnosno klupa i kolica za prodaju raznih artikala, ledenice, hladnjaci, ugostiteljska i slična prikolica, naprava za igračke, automat, peć i naprava za pečenje plodina, spremišta za priručni alat i materijal, pozornica i slične naprave, stol, stolica, pokretna ograda,
izložbeni ormarići, sendvič reklame, naprave koje se postavljaju ispred
ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini, te šatora povodom raznih manifestacija, djelatnost cirkusa, luna parka, zabavne radnje, automobili kao prezentacija, promocija ili kao lutrijski
zgodici, čuvarske montažne i druge kućice i slično;

3. kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije (montažne i tipske kućice) do 12 m2 koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi a služi za obavljanje djelatnosti;

4. komunalni objekti, oprema i uređaji u općoj uporabi su javna rasvjeta, općinski informativni panoi, javni sat, javni zahod, javni zdenac, vodoskok, fontana, klupe i stolovi, znakovi obavijesti i zabrane, razni prometni znakovi, te drugi objekti i uređaji;

5. reklame u smislu ove Odluke obuhvaćaju: reklamne zastave, reklamna platna, reklamna platna kao zaštitne mreže na građevinskim skelama, transparenti i drugi prigodni natpisi, reklamne vitrine, električni ekrani s natpisima, neonske reklame, rotor panoi, jumbo plakati, reklamni ormarići, baloni i drugi oblici reklamiranja iz zraka i zemlje ( u daljnjem tekstu: reklame i reklamni panoi), jarboli za zastave, zaštitne naprave na izlozima (tende, roloi, platna, itd.) i slično.

6. vozilima u smisli ove Odluke smatraju se sve vrste vozila na motorni pogon, kao što su osobni automobili, teretna vozila, autobusi, motocikli, mopedi, traktori, građevinski strojevi, kamp-vozila, kombi-vozila i sl. Pod priključnim vozilima se smatraju sve vrste prikolica, poluprikolica, kamp-kućica, pomoćnih građevinskih strojeva i sl.


II. UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

Slobodan TomićPod uređenjem naselja u smislu ove odluke smatra se uređenost zgrada i drugih objekata, zelenila, javnih i drugih površina i naprava postavljenih na njima, te sličnih objekata naprava i površina što izgledom i smještajem utječu na izgled i uređenost naselja, a osobito:
- vanjskih dijelova zgrada i građevina;
- izloga;
- naziva, natpisa, zaštitnih naprava, reklama i plakata;
- ograda;
- pokretnih naprava, komunalnih objekta i uređaja u općoj uporabi;
- kioska;
- ploča sa imenom naselja, ulice, trga, te pločica sa brojem zgrade;
- javne rasvjete;
- zelenila, dvorišta, vrtova i sličnih površina;
- kolodvora, parkirališta, tržnica na malo, groblja i slično.

1. VANJSKI DIJELOVI ZGRADA I GRAĐEVINA

Članak 4.

Pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, žljebovi i drugo (u daljnjem tekstu vanjski dijelovi zgrada i objekata) moraju se održavati, te biti uredni i čisti, a oštećenja se moraju otkloniti.
Zabranjeno je uništavati vanjske dijelove zgrada, javnih površina, nadvožnjaka, podvožnjaka, spomenika, zidova, zidića i sl. te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati ikonografije, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati.

Članak 5.

Za osvjetljavanje pročelja zgrada i objekata većim brojem rasvjetnih tijela potrebno je postupati temeljem posebnih propisa.

2. IZLOZI, NATPISI, PLAKATI , ZAŠTITNE NAPRAVE I REKLAME UZ JAVNE I NA JAVNIM POVRŠINAMA

Članak 6.

Izložbeni ormarići i slično (u daljnjem tekstu: izlozi) služe izlaganju robe i moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i u skladu sa izgledom zgrade i okoliša sukladno odobrenju o korištenju.

Članak 7.

Vlasnici odnosno korisnici izloga dužni su ih držati urednim i čistim, i u njima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.
Zabranjeno je uništavati izloge, lijepiti plakate, po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati ili na drugi način prljati i nagrđivati.
Iznimno, dopušteno je na izlozima isticati privremene obavijesti o prigodnim djelatnostima trgovine.

Članak 8.

Vlasnik odnosno korisnik izloga čiji se poslovni prostor ne koristi dužan ga je pokriti neprozirnim materijalom, prekriti reklamnim platnom ili na drugi način onemogućiti pogled u unutrašnjost poslovnog prostora.
Za prekrivanje izloga reklamnim platnom, porukama i slično potrebno je ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 9.

Zabranjeno je izlaganje robe ili proizvoda izvan izloga, odnosno poslovnog prostora na njegovim prilazima (na vrata, prozore, okvire izloga, pročelja zgrada i slično).

Članak 10.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora može na ulično pročelje zgrade odnosno objekta u kojem koristi poslovni prostor postaviti natpis s imenom poslovnog subjekta, obrta, imenom poslovnog prostora ili obavijesti koja se obavlja u poslovnom prostoru (u daljnjem tekstu: natpis).
Na tpis mora biti tehnički i estetski oblikovan, uredan, a ispis teksta jezično ispravan.

Članak 11.

Na zemljišta, zgrade, gradilišne ograde, građevinske skele, ograde i objekte drugih pravnih i fizičkih osoba mogu se postavljati reklame uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela, tj. uz sporazum o naknadi za reklamiranje na području općine Dugi Rat.
Način i kriterije postavljanja reklama određuje Načelnik.
Na zemljištu drugih pravnih i fizičkih osoba također mogu se postavljati reklamni panoi u skladu s odredbama ove Odluke i propisa donesenih na temelju nje, te propisa o prostornom uređenju i propisa o gradnji (za reklame preko 12 m2 površine)
Vlasnici reklama iz stavka 1. ovog članka dužni su ih držati u urednom ispravnom stanju, tako da ne narušavaju izgled naselja.
Vlasnik reklamnog panoa iz stavka 3. ovog članka dužan je u donjem desnom kutu istaknuti naziv tijela koje je izdalo odobrenje za postavljanje, klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj, datum izdavanja i rok na koji je postavljanje odobreno.
Ako reklamni pano nema reklamnu poruku, vlasnik ga je dužan prekriti papirom ili platnom bijele boje na način da podaci iz stavka 5. ovog članka ostani vidljivi.

Članak 12.

Za reklame iz članka 11. vlasnici odnosno korisnici plaćaju naknadu u skladu sa odlukom Načelnika.

Članak 13.

Ako se natpisi i reklame postavljaju na zgrade, zemljišta, gradilišne ograde, ogr
ade i druge prostore u vlasništvu Općine za njihovo postavljanje izdaje se odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela za što se plaća naknada.

Jedinstveni upravni odjel upravnim aktom odobrava postavljanje reklame i određuje uvjete i način postavljanja.
Podnositelj zahtjeva i Načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti, sklapaju ugovor o visini i načinu plaćanja naknade, osiguranju plaćanja i sl.

Članak 14.

Reklame na javnim površinama i površinama za javnu uporabu postavljaju se po posebnom planu kojeg donosi Načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela uz prethodno pribavljeno mišljenje tijela nadležnih za promet.
Za postavljanje reklama, reklamnih panoa i obavijesti iznad 12 m2, osim odredaba ove Odluke, primjenjuju se i odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 15.

Plakati, oglasi i slične objave reklamnog, promotivnog, političkog, informativnog, ili drugog obilježja (u nastavku teksta: plakat), mogu se postavljati samo na mjestima koja za tu svrhu odredi Načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela uz prethodno pribavljeno mišljenje tijela
nadležnog za promet.
Zabranjeno je postavljati plakate na mjestima koja nisu za to određena (javne površine, pročelja zgrada i objekata, stupovi javne rasvjete posude za kućni i drugu vrstu otpada, telefonske govornice, trafostanice i drugo).

Članak 16.

Vlasnici odnosno korisnici izloga, natpisa, reklama i reklamnih panoa, jarbola za zastave i drugo moraju ih održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali se moraju obnoviti, odnosno zamijeniti.
Zaštitne naprave iznad objekata (tende, platna i sl.) moraju biti postavljene najmanje 2,50 m iznad pločnika.

Članak 17.
Na području općine Dugi Rat postavlja se turistička i ostala signalizacija u sk
ladu sa posebnim propisima.IX. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 106.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalni redar.

Članak 107.

Komunalni redar mora imati posebne iskaznice i metalne značke u posebnoj lisnici.
Oblik, sadržaj i način izdavanja posebne iskaznice i metalne značke, te način njihove upotrebe Pravilnikom propisuje Načelnik.

Članak 108.

Komunalni redar mora nositi službenu odoru u obavljanju poslova nadzora u provođenju komunalnog reda. Uz odobrenje pročelni ka Jedinstvenog upravnog odjela može biti u civilnoj odjeći ako priroda slučaja to zahtjeva.
Prilikom vršenja službene dužnosti mora se stranci predstaviti s iskaznicom i značkom.
Vrstu, kroj i boju službene odore sa potrebnim oznakama, vrijeme nošenja i r
okove trajanja, Pravilnikom propisuje Načelnik.

Članak 109.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje
nadzora, pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetima uredovanja.

Članak 110.

Ako komunalni redar u svom radu bude onemogućen u izvršenju očevida, suprotno članku 109. ove Odluke, zatražit će od nadležne policijske uprave-postaje asistenciju njihovih djelatnika.

Članak 111.

Kada u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti komunalni redar utvrdi ili posumnja u povredu propisa ili mjera iz nadležnosti drugih inspekcija ili tijela dužan je o tome odmah bez odlaganja izvijestiti nadležnu inspekciju ili tijelo.

Članak 112.

U obavljanju nadzora nad provođenjem komunalnog reda komunalni redar dužan je surađivati s Mjesnim odborima na području općine Dugi Rat, radi učinkovitijeg obavljanja svoje službe.

Članak 113.

U obavljanu nadzora nad primjenom mjera za provođenje komunalnog reda komunalni redar ovlašten je :

1. rješenje narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;
2. narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, objekata, uređaja, reklama, konstrukcija, podesta, natkrivenih i ostakljenih štekata, objekata i uređaja postavljenih suprotno članku 65. ove Odluke;
3. zabraniti obavljanje radova;
4. zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone;
5. narediti vraćanje javnih i površina za javnu upotrebu u prvobitno stanje, ( uz naknadu troškova)
6. naplatiti novčanu kaznu;
7. izdati prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu;
8. pokrenuti prekršajni postupak.

Žalba protiv rješenja iz stavka 1. točke 1. ovog članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, i
z stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. ovog članka, potrebne radnje obaviti će se o njihovom trošku i riziku putem treće osobe.

Članak 114.

Komunalni redar dužan je, najmanje jednom godišnje, podnijeti Načelniku izvješće o svom radu s prijedlogom mjera za poboljšanje i unaprjeđenje stanja komunalnog reda na području općine Dugi Rat.