Ministarstvo potvrdilo da Vodovod Omiš može sudjelovati u prikupljanju sredstava za financiranje izgradnje sekundarne mreže kanalizacije na Dućama

Na traženje Općine Dugi Rat Ministarstvo Poljoprivrede (?!) dalo je smjernice za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže u Dućama čija se izgradnja poprilično otegla, a bila je planirana sredstvima ostvarenim od naknade za priključenje u skladu s prvotnom Odlukom općine Dugi Rat o priključenju na komunalne vodne građevine. No po novom zakonu naknada za priključenje je ukinuta, pa se Općina našla u problemu kako osigurati sredstva za izgradnju kanalizacije. Ministarstvo je dopisom pomoćnika ministra našim općinarima potvrdilo da tvrtka Vodovod d.o.o. Omiš može sudjelovati u financiranju gradnje sekundarne mreže za javnu odvodnju od strane budućih korisnika, i to na način da budući korisnici sklope ugovor s isporučiteljem vodnih usluga koji je investitor te gradnje, bez prava na povrat uloženih sredstava. Detalje obrazloženja možete pročitati u nastavku ...

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

PREDMET: Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Duće u općini Dugi Rat

Veza: KLASA: 022-05/13-01/312.  URBROJ:2155/02-02-13-I. od 26. studenog 2013.

Poštovani,

Vašim dopisom navedenih oznaka i datuma zatražili ste odgovor ovog Ministarstva može li javni isporučitelj vodnih usluga društvo Vodovod d.o.o., Omiš sklapati pojedinačne ugovore o financiranju izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže na distribucijskom području u naselju Duće u Općini Dugi Rat, bez prava na povrat sredstava, a na temelju izračuna kojega bi modelirali sami zainteresirani građani uz pomoć Mjesnog odbora i Općine Dugi Rat?

Financiranje izgradnje sekundarne kanaiizacijske mreže bilo je predviđeno sredstvima ostvarenim od naknade za priključenje u skladu s prvotnom Odlukom općine Dugi Rat o priključenju na komunalne vodne građevine.

Međutim, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, broj 56/13) ukinuta je naknada za priključenje, te stoga Općina Dugi Rat ne može osigurati sredstva za predmetnu izgradnju.

U svezi traženog, očitujemo se kako slijedi:

Odredbom članka 214. stavka 2. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 153/09, 63/11. 130/11 i 56/13) propisano je sudjelovanje u financiranju od strane budućih korisnika vodnih usluga koji bi se priključili na komunalne vodne građevine (u vašem slučaju na vodne građevine za odvodnju otpadnih voda).

Na temelju te odredbe moguće je sudjelovanje u financiranju gradnje sekundarne mreže za javnu odvodnju od strane budućih korisnika bez prava na povrat uloženih sredstava na način da se sklopi ugovor s isporučiteljem vodnih usluga koji je investitor te gradnje.

S poštovanjem.

Dražen Kurtčić. dipl.ing.
pomoćnik ministra

Povezani članci

Who's Online

We have 63 guests and no members online