Općina traži djelatnika za društvene djelatnosti i javnu nabavu

Općina Dugi RatOpćina Dugi Rat raspisala je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat višeg savjetnika za društvene djelatnosti i javnu nabavu - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama". Više detalja u nastavku ...


OPĆINA DUGI RAT

Obavijest i upute kandidatima za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat

Viši savjetnik za društvene djelatnosti i javnu nabavu obavlja sljedeće poslove:

- provodi postupke javne nabave u smislu zakonskih i podzakonskih propisa koji reguliraju područje javne nabave, sudjeluje u pripremi i izradi Plana nabave i njegovih izmjena i dopuna za proračunsku godinu,

- sudjeluje u pripremi i izradi akata i ugovora o nabavi robe, radova i usluga temeljem neposredne nagodbe za predmete nabave koji ne podliježu propisima o javnoj nabavi,

- provodi postupke izvršenja odnosno prisilne naplate rješenja o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu prema odredbama Općeg poreznog zakona kao i druga izvršenja iz rješenja i ugovora u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora kao i drugih propisa kojima je regulirana djelatnost jedinica lokalne samouprave,

- priprema ugovore i druge akte u svezi korištenja javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Općine,

- koordinira poslove s ovlaštenim punomoćnikom Općine Dugi Rat vezano za sudske postupke,

- te obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom kao i one koje mu povjeri općinski načelnik ili Pročelnik JUO.


Podaci o plaći

Plaću radnog mjesta koje se popunjava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje se službenik prima i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem:

     1. pisanog testiranja i
     2. intervjua.

Pisani test sastoji se od ukupno 20 pitanja, i to 10 pitanja iz općeg dijela i 10 pitanja iz posebnog dijela. Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može za svaki dio provjere znanja na pismenom dijelu ostvariti najviše 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju, odnosno najmanje 5 bodova iz svakog dijela provjere znanja. Kroz intervju s kandidatima utvrđuje se njihova snalažljivost, komunikativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad. Na intervjuu kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i sastavlja izvješće o provedenom postupku.

Imena kandidata, mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr i na oglasnoj ploči istog tijela, najmanje pet (5) dana prije održavanja testiranja.

PROČITAJTE VIŠE...

Povezani članci

Who's Online

We have 379 guests and no members online