Prijavite se na šišanje: Dostavite općinarima podatke (koje već negdje imaju) za porez na nekretnine

Općina Dugi Rat uputila je obavijest i poziv svim obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima. Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor. Obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Dugi Rat da ovom tijelu dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama na priloženim obrascima, posebno za svaku nekretninu najkasnije do 31. listopada 2017. godine.  Više detalja potražite u nastavku...

Porez na nekretnine ne smije biti dodatni porez za građane, nego eventualno samo moderna verzija postojeće komunalne naknade i ostalih oporezivanja nekretnina! A naša Vlada uskoro, u drugoj fazi, početkom 2020., planira uvesti PUNI porez na nekretnine zasnovan na procjeni vrijednosti nekretnina. Sada, u prvoj fazi poreza na nekretnine umjesto dosadašnje formule za komunalnu nakladu u kojoj su, uz vrijednost boda, parametri bili namjena i lokacija (zona), ubuduće će se pri izračunu porezne osnovice uzimati u obzir još dva koeficijenta - starost i stanje nekretnine. Na taj način kriteriji će biti bliži plaćanju prema vrijednosti nekretnine.

Dakle godišnji iznos poreza po kvadratnom metru obračunske površine nekretnine utvrđivat će se množenjem vrijednosti boda, koeficijenta zone, koeficijenta namjene, koeficijenta stanja i koeficijenta dobi, što može ispasti više nego iznos sadašnje komunalne naknade.

No to nije sve, mukama građanina s nekretninama nikad kraja. Uz porez, vlasnike nekretnina mogao bi zahvatiti novi namet kroz prijedlog novog zakona o komunalnom gospodarstvu. Riječ je o građevinskoj renti, koja bi se plaćala za korištenje izgrađene komunalne infrastrukture.

I tako dragi moji Dugoraćani, ako ne bude većih, organiziranih, prosvjeda diljem Lijepe naše i ako naša Vlada ne odustane od svoje odluke da pored svih postojećih poreza, nameta, trošarina,.. svoje građane, pored svega, opterete još i porezom na nekretnine, na njihov stambeni prostor, da i na jedinu stambenu nekretninu, te na poslovni prostor i neizgrađeno građevinsko zemljište, smatrajte se obavještenim i nemojte zakasniti dostaviti sve tražene podatke do 31. listopada jerbo će se onda vaša "porezna obveza" utvrditi s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob. nekretnine.

Naravno, možete se organizirati i zajedno s ono malo preostalih osvještenih građana Lijepe Naše što prije izaći iz svoje "comfort zone" i krenuti prosvjedovati protiv ovog poreza, recimo pred zgradom naših županija, zgradom Sabora, Vlade... sve dok se glas ovog naroda ne čuje i njegova volja ne posluša!

porez na nekretnine
 

OBAVIJEST I POZIV
OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE
za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama
prema Zakonu o lokalnim porezima

Izvor: DugiRat.hr

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.

Obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Dugi Rat da ovom tijelu dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama na priloženim obrascima, posebno za svaku nekretninu

najkasnije do 31. listopada 2017. godine.

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Općine Dugi Rat za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.

Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.), prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno, s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni žigom pravne osobe.

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika, potrebno je uz popunjen i potpisan obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici www.dugirat.hr, a mogu se preuzeti i u pisarnici Općine Dugi Rat.

porez na nekretnine

Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

 • osobno, predajom u pisarnici Općine Dugi Rat, u vremenu od 08:00h-15:00h,
 • putem pošte, na adresu Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat ili
 • elektroničkim putem, na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Za dodatne informacije i upute odnosno pomoć u popunjavanju obrazaca, slobodni ste nas kontaktirati na prethodno naveden način.

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do 31.10.2017. godine ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Dugi Rat dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima, porezna obveza će se utvrditi s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob. nekretnine.


OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
 

PRILOZI:

 • Porez na nekretnine – stambeni prostor   [PDF]
 • Porez na nekretnine – poslovni prostor   [PDF]
 • Porez na nekretnine – neizgrađeno građevinsko zemljište   [PDF]


porez na nekretnine


ŠTO SVE TREBA SLUGA POKORNI ZNATI O POREZU NA NEKRETNINE?

Što se mijenja u oporezivanju nekretnina?

Od 1. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine koji će zamijeniti postojeću komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za odmor.
Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedeni još koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine.

2. Što je predmet oporezivanja?

Predmet oporezivanja je nekretnina, a nekretninom se smatra:

 • stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
 • poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
 • garažni prostor,
 • drugi pomoćni prostori – podrumi, tavani, ljetne kuhinje, skladišta, tj. svi prateći objekti koji su povezani sa stambenim ili poslovnim prostorom,
 • ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori koji se mogu smatrati uporabnom cjelinom te za sad nemaju namjenu (npr. ROH BAU prostori),
 • građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i
 • neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,

Stambeni prostor za povremeno stanovanje čini svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski (kuće za odmor, nekretnine za iznajmljivanje…).
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje.
Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te sakralne objeke, i to samo u dijelu u kojem se obavljaju vjerski obredi.

nekretnine

3. Tko je obveznik plaćanja poreza?

Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine).
Porezni obveznik je i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom (ugovorom) prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada, županije ili Republike Hrvatske, također ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat. Ako porezni obveznik nije poznat (napuštene nekretnine), sama nekretnina postaje obveznik poreza.
Ako je porezna obveza pravnim poslom – ugovorom prenesena na nesamostalnog posjednika, sukladno članku 51. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima, vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza.

4. Kako se izračunava porezna obveza?

Porezna obveza obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te na stvarnu površinu zemljišta.
Godišnji iznos poreza po kvadratnom metru obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd).

5. Kako se određuju parametri za izračun poreza?

Zakonom o lokalnim porezima definirani su pojedini koeficijenti i raspon njihovih vrijednosti, a svaki grad (općina) unutar zakonskih okvira do 30. studenog 2017. godine treba donijeti odluke o vrijednosti boda, područjima zona, koeficijentima i rokovima plaćanja.
Koeficijent zone ovisi o lokaciji nekretnine odnosno pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenoga područja. Zakonom je određeno da je najviši koeficijent 1,0, a odnosi se na nekretnine u prvoj zoni Grada.
Koeficijent namjene ovisi o vrsti nekretnine. Zakonom je određeno da je za stambeni prostor koji služi za trajno stanovanje te za garažni prostor i druge pomoćne prostorije koeficijent 1,0. Za ostale prostore zakonom je predviđen široki raspon koeficijenata. Tako za stambeni prostor koji ne služi za trajno stanovanje (kuće za odmor, prazni stanovi) te za stambeni prostor koji služi građanima za iznajmljivanje koeficijent može biti od 1,0 do 6,0, a za poslovne prostore od 1,0 do 10,0.
Koeficijent stanja kreće se od 0,8 do 1,2 pri čemu se koeficijent 0,8 odnosi na prostore koji nisu prikladni za uporabu, koeficijent 1,0 za prostore koji su prikladni za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koeficijent 1,2 za prostore koji su prikladni za uporabu i raspolažu dodatnim sadržajima (bazeni, saune, sportski tereni…).
Koeficijent dobi ovisi o godini izgradnje. Zakonom je određeno da je za nekretnine izgrađene do 1940. godine koeficijent 0,8, za nekretnine izgrađene od 1941. do 1970. godine 0,9, za nekretnine izgrađene od 1971. do 1987. godine 1,0, za nekretnine izgrađene od 1988. do 2005. godine 1,1 te za nekretnine izgrađene od 2006. godine i dalje 1,2.

nekretnine

6. Koje podatke trebate dostaviti?

Jedinice lokalne samouprave su obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine. U tu svrhu potrebno je popuniti sve podatke na priloženim obrascima, te ih dostaviti na način opisan u dopisu.
Krajnji rok za dostavu podataka je 31. listopada 2017. godine.

7. Kada stiže porezno rješenje i koliko dugo je na snazi?

Na temelju prikupljenih podataka Općina Dugi Rat donosi porezno rješenje kojim se utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po kvadratnom metru obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.
Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze.
Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.

vjerodostojni HDZ i porezi
  Vjerodostojni HDZ i porezi

 

Povezani članci

Who's Online

We have 347 guests and no members online