Iz Regije..

Traži se prvi čovjek omiškog turizma

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Omiša raspisalo je javni natječaj za imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Omiša. Tko sve može biti imenovan, koji su uvjeti, s kojim dokumentacijom i znanjima treba potkrijepiti prijavu, te gdje je poslati,.. sve to možete saznati u nastavku teksta.. Evo prilike iz snova za obrazovane, poduzetne, stručne i već iskusne turističke djelatnike. Posla ima kao u priči, a potencijali turizma u Omiškom priobalju i zaleđu s Poljicima su uistinu neslućeni. Prava osoba s pravim vještinama na pravom mjestu tu čuda može napraviti. A da budem sasvim iskren, čuda nam danas i trebaju..

OMIŠ

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Omiša raspisalo je

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Omiša.

omiš

Evo pravila natječaja:


1. Direktora Turističkog ureda TZ Grada Omiša imenuje Turističko vijeće TZ Grada Omiša.

2. Za direktora Turističkog ureda može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete:

- da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije,

- da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz podstavka 1. točke 2. ovog natječaja,

- da aktivno zna jedan svjetski jezik,

- da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,

- da poznaje rad na osobnom računalu,

- da ima organizatorske sposobnosti,

- da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.


3. Na natječaj se može javiti i biti imenovan za direktora Turističkog ureda i kandidat koja nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, pod uvjetom da istog položi u roku od godine dana, u protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

4. Stručni ispit ne mora imati kandidat koji ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima turizma u toj stručnoj spremi, što je kandidat dužan dokazati odgovarajućim dokazima iz točke 6. podstavka 3. i 4. ovog natječaja, koje mora priložiti uz prijavu.

5. Ukoliko nije moguće u RH pribaviti dokument ili potvrdu od nadležnog tijela koje vodi službenu evidenciju o okolnostima iz točke 2. podstavka 7. ovog natječaja, kandidat je obvezan dostaviti izjavu da mu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnisti ili zaštitna mjera zabranr obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje, s ovjerenim potpisom bilježnika ili drugog nadložnog tijela.


 

6.  Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

- životopis,

- presliku diplome ili potvrdu odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,

- presliku radne knjižice ili potvrda o radnom stažu izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- preslik ugovora o radu ili rješenja o prijemu u službu, premještaju ili rasoonBdu kojima se dokazuje određeno radno iskustvo ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, potrebnu stručnu spremu za obavljanje tih poslova i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

- presliku potvrde ili uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko se ima položen ispit),

- izvod iz kazne evidencije, u izvorniku, kojom se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja tunzma, dok ta mjera traje, ne starije od šest mjeseci, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi može se dati izjava ovjerena od javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izriečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma (dok ta mjera traje),

- prijedlog programa rada Turističke zajednice Grada Omiša za razdoblje od 2014. - 2018.


Preporuke poslodavca se mogu priložili prijavi na natječaj, ali se neće smatrati kao dokaz o radnom iskustvu.

Dokaz o radnom iskustvu stečen u inozemstvu mora biti preveden od sudskog tumača.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i adresu e-pošte, ukoliko se ima, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

suveniri


7. O aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika te poznavanja rada na osobnom računalu izvršit će se prethodna provjera, a o mjestu i vremenu provjere, kandidati koji su dostavili uredne i pravovremene prijave, biti će posebno obaviješteni (telefonom, telegramom ili e-poštom), a za kandidata koji ne pristupi provjeri smatrati će se da je odustao od kandidature, tj. prijave.

8. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja na adresu: Turistička zajednica Grada Omiša, Turističko vijeće, Trg kneza Miroslava b.b. s naznakom: Prijava na natječaj za direktora Turističkog ureda u Grada Omiša.

9. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

10. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u primjerenom roku.

Povezani članci

Who's Online

We have 192 guests and no members online